Er is nog geen besluit genomen over de definitieve tracékeuze voor de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Volgens projectbureau ’N33 Midden’ is er meer tijd nodig om de uitkomsten van de milieueffecten­rapportage (MER) te verwerken en de zienswijzen te bestuderen.

Na de keuze voor het voorlopige voorkeursalternatief X1, dat tussen Tjuchem en Steendam de bestaande bocht afsnijdt en aansluit op de provinciale weg N362 bij bedrijventerrein Fivelpoort, was er tussen 16 februari en 16 maart voor iedereen de gelegenheid een zienswijze in te dienen. ”Onze ervaring is dat zienswijzen in de regel gaan over zaken waar de indieners het niet mee eens zijn of waar ze zorgen over hebben,” aldus het projectbureau ’N33 Midden’ in hun nieuwsbrief.

”Wat opvalt is dat er in dit geval ook veel positieve zienswijzen zijn ingediend.” Sommige indieners zijn het eens met variant X1, maar hebben zorgen over verkeerseffecten, de veiligheid op het onderliggend wegennet of de leefbaarheid (uitzicht, geluid- en lichthinder), anderen zijn het eens met de verdubbeling, maar niet met de keuze voor alternatief X1. Ook zijn er zienswijzen binnengekomen waarbij de indieners het eens zijn met de verdubbeling, maar zorgen hebben of het oneens zijn met gemaakte keuzes in het voorkeursalternatief, zoals de hoogteligging en de wijze waarop andere wegen al dan niet aansluiten op de N33. Ook waren er indieners die het in het geheel niet eens zijn met de verdubbeling.

Projectbureau ’N33 Midden’ had na de keuze van het voorlopige voorkeursalternatief al aangegeven het advies van de Commissie MER en de ingediende zienswijzen mee te zullen nemen bij het maken van de definitieve keuze. Inmiddels is er een voorlopig MER-advies uitgebracht. Dat voorlopige advies wordt nu verder verwerkt en als aanvulling gebruikt op de rapportage die in de 1e fase is uitgebracht. Deze aanvulling wordt vervolgens opnieuw ter advies aan de Commissie MER voorgelegd.

De definitieve tracékeuze volgt na het definitieve advies van de Commissie MER, zo is te lezen in het perscommuniqué. ”De aard van het advies en een zorgvuldige aanpak vraagt meer tijd dan eerder is aangegeven. Een advies zoals van de Commissie MER draagt bij aan een zorgvuldige besluitvorming en uiteindelijk een vlotter verloop van het project. De verwachting is dat het bestuurlijk duo na de zomer een definitieve keuze kan maken. Een besluit door Provinciale Staten vindt naar verwachting in het najaar plaats.” Aanvankelijk zou eind maart al een beslissing worden genomen over het definitieve voorkeurstraject.