Home Midden-Groningen College legt opnieuw bezuinigingen voor aan gemeenteraad

College legt opnieuw bezuinigingen voor aan gemeenteraad

De gemeente Midden-Groningen moet verdere maatregelen nemen om haar financiële positie te verbeteren. Het college van B&W legt daarom aan de gemeenteraad een aantal voorstellen ter besluitvorming voor. De bezuinigingen van de laatste jaren hebben bijgedragen dat de gemeentefinanciën beter op orde zijn gekomen. Des­ondanks zijn opnieuw maatregelen nodig.

Wethouder Erik Drenth van financiën: ”We hebben de afgelopen jaren belangrijke stappen vooruitgezet: de dienstverlening aan onze inwoners krijgt goede cijfers en op meerdere plekken in onze gemeente wordt gebouwd aan goede en betaalbare woningen en aan aardbevingsbestendige scholen. Ook krijgen we steeds meer grip op de jeugdzorg. En toch blijven onze financiën onder druk staan. Vandaar dat we de raad vragen om met onze voorstellen voor bezuinigingen in te stemmen.”

Bezuinigingen

De bezuinigingsvoorstellen lopen op naar 1 miljoen per jaar. Het grootste bedrag is 400.000 euro per jaar aan bezuinigingen in de eigen organisatie vanaf 2022. Daarnaast wordt bespaard op groen, subsidie voor leefbaarheid en een aantal posten in het sociaal domein. De algemene reserve van de gemeente heeft te leiden onder jarenlange financiële tegenwind. Om deze weer op peil te krijgen wil het college in 2024 zijn aandelen aan Enexis verkopen. Dat levert 4 miljoen euro op.

Sociaal beleid

Het college van B&W stelt ook in het sociaal domein een aantal bezuinigingen voor. De inkomensgrens waaronder mensen gebruik kunnen maken van het Meedoenfonds gaat van 125 naar 115 procent van de bijstandsnorm. Dat levert een bezuiniging van 100.000 euro op. Ter compensatie voor kinderen van ouders die door deze bezuiniging geraakt worden, maakt het college 20.000 euro extra maatwerkbudget vrij.

Wethouder Drenth: ”Onze visie op het sociaal domein is vooral zichtbaar in de posten die niet op de lijst met bezuinigingen staan. We kiezen ervoor om de inkomstentoeslag voor langjarige minima in stand te houden en ook de Collectieve Aanvullende Ziektekosten­verzekering (CAZ). We kiezen ondanks de nijpende situatie ervoor inwoners met een laag inkomen zoveel mogelijk te blijven ondersteunen.”

Het college houdt er rekening mee dat de zorgkosten in 2021 met 3% stijgen. Omdat het rijk de gemeentes nog onvoldoende compenseert voor deze aanpassing zullen de kosten hiervan gedekt worden uit de algemene reserve van Midden-Groningen.

Korting op groenbudget

Het afgelopen jaar is er voor groenonderhoud meer geld uitgegeven dan eerder ingepland. Daarom zal het budget hiervoor gekort worden. De beoogde besparing betreft 100.000 euro per jaar.

Afvalstoffenheffing

Rondom de afvalstoffenheffing spelen een tweetal ontwikkelingen. De gemeente Midden-Groningen ontvangt minder geld voor oud papier, textiel en oud ijzer, vanwege mondiale marktontwikkelingen. De afvalstoffenheffing dekt daarnaast de kosten die de gemeente voor het ophalen van afval maakt niet volledig. De komende jaren stijgt de afvalstoffenheffing daarom met 5 procent. Dat is ongeveer 7 euro extra vastrecht per jaar voor een gemiddeld huishouden. Hoeveel extra kosten er voor een huishouden zijn, hangt af van het aantal ledigingen van de restafvalcontainer. De gemeente zet erop in om inwoners te stimuleren afval beter te scheiden. Wie beter scheidt betaalt minder.

Onroerende zaakbelasting (OZB)

De opbrengst van de OZB stijgt in 2021 alleen met de inflatie. Ondanks de precaire financiële situatie van de gemeente wil het college de OZB-inkomsten van de gemeente niet verhogen. Eén van de redenen hiervan is dat de WOZ-waarde van alle NAM-locaties in de gemeente in 2021 fors lager vastgesteld zal moeten worden vanwege het stoppen van de gaswinning in Groningen. Hoewel de gemeente geen extra OZB op wil halen, leidt deze afwaardering naar verwachting toch tot een hoger tarief. De precieze uitwerking daarvan volgt bij het opmaken van alle WOZ-waardes aan het eind van het jaar. Het college rekent op dit moment op ongeveer 35 euro extra per jaar voor een gemiddelde wo­ning.

De raadscommissie vergadert op 8 oktober a.s. over de bezuinigingsvoorstellen, op 22 oktober a.s. ligt het stuk ter besluitvorming in de raad. Op 5 november a.s. stelt de raad de begroting voor de jaren 2021-2024 vast.

Laatste nieuws

Brand in vrouwenpaviljoen Salem in Wagenborgen herdacht

Zaterdag 24 oktober 1970 staat bij veel mensen nog in het archief als de dag van gisteren:...

Charlotte Doddema uit Noordbroek verkozen tot Sporttalent van 2019

Afgelopen vrijdag werden de winnaars van de Sportverkiezing Midden-Groningen 2019 via een livestream bekendgemaakt. De sportverkiezing zou...

Wethouder Boersma reikte prijzen uit van fotowedstrijd

Op zaterdag 5 september organiseerde het Voedselpark Slochteren een Doe-Dag. Bezoekers konden deelnemen aan verschillende activiteiten. Zo...

Misschien vindt u dit ook wel leukGERELATEERD
Aanbevolen voor u