Vorige week dinsdag vond in zalencentrum Rehoboth te Siddeburen een informatiebijeenkomst plaats over het voorgenomen voorkeursalternatief voor de verdubbeling van de rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Er was veel belangstelling voor de avond die werd georganiseerd door de provincie Groningen en het Rijk.

Een maand geleden hebben de bestuurders van het Rijk en de provincie het voorgenomen voorkeursalternatief voor de verdubbeling van de rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Appingedam gekozen. Dat werd alternatief X1, dat is aangedragen door de werkgroep N33 Tjuchem. X1 snijdt tussen Tjuchem en Steendam de bestaande bocht af en sluit op de provinciale weg N362 aan bij bedrijventerrein Fivelpoort.

Het alternatief gaat uit van het verdubbelen van de N33 op het bestaande tracé tot in het Huisweersterbos. Aan de westzijde van de leidingstrook komt vervolgens een nieuw tracé in noordelijke richting, dat zoveel mogelijk gestrekt door de agrarische structuur wordt aangelegd. Nabij de aansluiting Holeweg sluit het nieuwe tracé weer aan op het bestaande tracé van de N33 richting de brug over het Eemskanaal. Hiermee wordt het traject 1,8 kilometer korter. De aansluiting op de N387 bij Siddeburen wordt een half klaverblad, waarbij de N33, net als nu, onderlangs kruist. De afslag Geerlandweg komt te vervallen.

In één van de zalen van Rehoboth waren informatieborden opgesteld over de onderzoeksresultaten die hebben geleid tot het voorkeursalternatief. Ook lagen er schetsen ter inzage van de verkeersknooppunten, zoals die er na de verdubbeling uit komen te zien en kon men vragen stellen aan werknemers van de projectorganisatie N33 Midden, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

Projectmanager Henk Otte van onderzoeksbureau Sweko Nederland (voorheen Grontmij) legde de aanwezige Siddebuursters, Tjuchsters en Steendammers vervolgens middels een PowerPoint presentatie gedetailleerd uit hoe het onderzoeksbureau tot het voorgenomen voorkeursalternatief is gekomen. ”De bewezen draagkracht onder een groot deel van de bewoners in het gebied, de aansluiting bij de bestaande verkaveling, een grotere verkeersveiligheid en de mogelijkheid om de weg geheel energieneutraal te kunnen aanleggen heeft uiteindelijk tot de keuze voor de X1-variant geleid,” concludeerde Otte.

Sweko Nederland onderzocht voor de alternatieven onder meer de effecten van de verdubbeling op het gebied van gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, landbouw, verkeersintensiteit en geluidsoverlast. Met name dat laatste stemde enkele bezoekers, die aangaven in de nabijheid van de N33 te wonen, zorgelijk.

Otte vertelde dat uit het akoestisch onderzoek echter is gebleken dat de verdubbeling van de N33, ondanks een verhoging van de snelheidslimiet bij Siddeburen van 70 naar 100 kilometer per uur en een toename van de verkeersintensiteit met 10%, geen tot nauwelijks effect zal hebben op de ge­luidsintensiteit.

Dit vanwege het gebruik van ’fluisterasfalt’. Hij verwacht dan ook niet dat er geluidswallen worden geplaatst op dit deel van het traject. Het vervallen van de aansluiting naar de Geerlandweg is een ander punt van zorg, met name voor de toeristische/recreatieve sector in het Schildmeergebied. Aan dat besluit liggen aldus Otte meerdere redenen ten grondslag: ”Ten eerste dient een afslag van een verdubbelde Rijksweg ongelijkvloers te zijn.

Vanwege de aanwezigheid van hoogspanningskabels op deze locatie is dit onmogelijk. Een ander punt om af te zien van de afslag richting Steendam is de verkeersintensiteit.” Volgens Ottes onderzoek gaan er jaarlijks gemiddeld slechts 400 gemotoriseerde wa­gens per etmaal over de Geerlandweg. De kosten voor de aanleg komen bovendien uit op 10 miljoen euro, waarmee het projectbudget voor de verdubbeling van het traject N33 Midden wordt overschreden. ”We doen nog wel een ’quick-scan’ om te kijken of er nog alternatieven mogelijk zijn,” aldus Otte.

In de volgende fase van het project, de zogenaamde plan-uitwerkingsfase, worden de details voor de verdubbeling van de N33 Midden verder uitgewerkt. Dan wordt bijvoorbeeld gekeken naar de exacte inpassing van het halve klaverblad bij Siddeburen en de inrichting van de aanvoerwegen. Tot en met 16 maart kan nog gereageerd worden op het voorgenomen voorkeursalternatief en het onderzoeksrapport. Deze zijn te downloaden via N33midden.nl. Na de consultatieronde wordt, mede op basis van de reacties, het definitieve voorkeursalternatief gekozen, waarna dit ter instemming wordt voorgelegd aan Provinciale Staten.