De gemeente Midden-Groningen houdt vast aan een afslag Geerlandweg na de verdubbeling van de N33. Ook vraagt zij in haar zienswijze nadrukkelijk aandacht voor veilige verkeersoplossingen voor de toe- en afritten in Siddeburen.

Binnen het project N33 Midden is de afgelopen maanden een effectenstudie uitgevoerd op de verdubbeling van de N33 vanaf knooppunt Zuidbroek tot aan Appingedam. Op basis daarvan is eind januari het voorkeursalternatief X1 gekozen. X1 snijdt de bestaande bocht tussen Tjuchem en Steendam af en sluit op de provinciale weg N362 aan bij bedrijventerrein Fivelpoort.

Ambtenaren en bestuurders van de gemeente Midden-Groningen zijn in de afgelopen weken in overleg geweest met de betrokken dorpen, verenigingen van dorpsbelangen en ondernemers. Naar aanleiding van de uitkomsten van die gesprekken maakt het gemeentebestuur nu via een zienswijze gebruik van de mogelijkheid om te reageren op de plannen van Rijkswaterstaat en de provincie.

”Wij onderschrijven de plannen om te komen tot de verdubbeling van N33 Midden,” zegt wethouder Jaap Borg. ”Het verbetert de economische ontwikkeling van de regio, omdat de N33 voorwaardenscheppend voor de vestiging van bedrijven is. Daarnaast verbetert de verkeersdoorstroming en neemt ook de verkeersveiligheid toe.

” Wel vindt hij dat de N33 Midden en haar gebruikers te gast zijn in het oude cultuurlandschap van Midden-Groningen. ”Daarbij hoort de insteek om het project zo goed en duurzaam mogelijk in te bedden, en waar mogelijk de koppelkansen te benutten die bijdragen aan een versterking van de leefbaarheid.” Borg is ingenomen met de keuze voor alternatief X1 als tracévariant. ”Vooral omdat deze variant tot stand is gekomen op basis van overleg met direct belanghebbenden, zoals de inwoners van Tjuchem.

” Waardering heeft Borg ook voor de wijze waarop de projectgroep N33 Midden voorstelt het Afwateringskanaal te kruisen. ”De lengte van het viaduct heeft voldoende overspanning om in de toekomst ook de ecologische verbindingszone tussen de natuurgebieden Roegwold en Hondhalstermeer te realiseren.”

In de voorlopige voorkeursvariant is de afrit Geerlandweg nabij Steendam verdwenen. Borg: ”Wij gaven eerder al aan de aansluiting Geerlandweg zeer belangrijk te vinden in verband met de bereikbaarheid van het achterliggende gebied.

Vanwege deze waarde hebben wij het onderliggende wegennet aangepast en hierin geïnvesteerd. Afsluiting van de Geerlandweg betekent ons inziens een regelrechte beperking van (het ontwikkelingsperspectief van) de toeristische-recreatieve bedrijvigheid aan de zuid-oostoever van het Schildmeer, en dus een verslechtering van de bereikbaarheid van Steendam en Tjuchem.

Bovendien is het een verslechtering van de bereikbaarheid van natuurgebied ’t Roegwold én een ongewenste extra belasting van het wegennet in Siddeburen.” Die argumentatie werd volgens Borg bevestigd in de diverse contacten die de gemeente had met inwoners, dorpsverenigingen en ondernemers rondom het Schildmeer. ”Wij pleiten daarom nogmaals nadrukkelijk voor het behoud van de aansluiting Geerlandweg.”

Omdat de N33 het dorpsgebied van Siddeburen doorsnijdt, erkent de wethouder dat juist hier de impact van de verdubbeling groot is. ”Voor wat betreft de aansluiting met de N387 begrijpen we de argumenten voor een halfklaverblad-model. Wel vinden wij het van belang dat het model een passende detaillering krijgt.

Onze aandacht gaat daarbij uit naar de oostelijke parallelle verbinding naar het lintdeel Oudeweg, in relatie tot de bebouwing en langzamere verkeersbewegingen, maar ook naar de westelijke toe- en afrit in relatie tot het lint deel Eideweg. Er moeten veilige en passende oplossingen komen voor het verkeer in en rondom Siddeburen.” In de zienswijze van de gemeente is verder onder meer aandacht voor de bestaande en verwachte hinder op het gebied van afwatering, licht, geluid en verkeersveiligheid aan de Korengarst en de mogelijkheid om deze weg als parallelweg langs de N33 verder door te trekken, en daarmee de Pastorieweg met de Scheemderweg te verbinden.

Inwoners, bedrijven en gemeenten hadden tot en met 16 maart de gelegenheid een zienswijze aan te leveren op de plannen. Rijkswaterstaat en provincie maken over enkele weken het definitieve voorkeursalternatief bekend. Later in het voorjaar volgt de stemming in de Provinciale Staten. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt. De realisatie van de verdubbeling staat gepland voor 2021-2023.