De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde starten na de zomervakantie met een voorlichtingscampagne gericht op het beter signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. De drie fusiegemeenten hebben een gezamenlijk projectplan opgesteld waarin preventie, interventie en de verbinding tussen zorg en veiligheid centraal staan.

In de gemeente Slochteren is in het afgelopen jaar 69 keer melding gemaakt van huiselijk geweld. In tien van deze gevallen ging het om kindermishandeling. Dat blijkt uit de jaarrapportage 2016 van Veilig Thuis Groningen. ”In veel andere gemeenten ligt dat aantal relatief hoger, maar elk geval is één teveel,” zegt wethouder Jan Jakob Boersma. Hoe de cijfers zich verhouden ten opzichte van de jaren ervoor is lastig te bepalen. ”In 2015 zijn Jeugdbescherming Noord en het Kopland (hulp/opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld) gestart met een samenwerking onder de noemer Veilig Thuis Groningen. In dat jaar zijn de verschillende werkwijzen van het Advies Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en die van het meldpunt huiselijk geweld geïntegreerd. Dat bleek een behoorlijk ingewikkeld proces. Vorig jaar werd een nieuw gezamenlijk registratiesysteem ingevoerd, waarmee een belangrijke stap werd gezet in de vormgeving van een uniforme werkwijze. Het gevolg van dat proces is dat de cijfers van Veilig Thuis 2015 niet goed te vergelijken zijn met 2016.” Hij benadrukt dat de cijfers van Veilig Thuis bovendien slechts een indicatie zijn van de omvang van de problematiek. ”Er zullen ook gevallen zijn waarin geen melding is gedaan. Een fluctuatie in het aantal meldingen wordt daarnaast door veel verschillende factoren beïnvloed, zoals voorlichtingscampagnes van de overheid, het politiebeleid en de inzet van sociale teams.”

Om het aantal gevallen van kindermishandeling omlaag te brengen hebben de Groninger gemeenten afgelopen november een intentieverklaring getekend onder de noemer ’De 10 van Noord’. Iedere gemeente voert hierbij tien acties uit om kindermishandeling te voorkomen, te signaleren en te bestrijden. Omdat Slochteren per 1 januari 2018 gaat herindelen met de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde is gekozen om dit project vanuit de drie gemeenten gezamenlijk op te pakken. Met de ondertekening hebben de gemeenten zich verbonden aan een aanpak waarbij de doelen binnen twee jaar gehaald moeten zijn. De gemeenten gaan voorlichting geven aan kinderen en ouders over mishandeling en digitale veiligheid, een meldcode hanteren en opvoedondersteuning aanbieden aan ouders. Ook zal er sprake zijn van preventieve hulp aan zwangere vrouwen en begeleiding van risicogezinnen. Er wordt een uitgebreide campagne opgezet waarin ook scholen participeren. ”Het sociale team zal bij de uitvoering van het projectplan een belangrijke positie innemen. Zij komen tenslotte bij de gezinnen thuis. Op dit moment krijgen de medewerkers van het sociale team training en educatie over hoe ze huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen herkennen,” aldus de wethouder.

De gemeenten zullen voorts een concretere verbinding maken tussen zorg en veiligheid. Boersma: ”We gaan het codesysteem implementeren uit de methode ’Aanpak Voorkomen van Escalatie’, dat in Friesland al langer wordt gehanteerd en bewezen effectief is. Hiermee kunnen we korte lijnen creëren met onder meer de politie, huisartsen en scholen. We hopen via deze methode tevens sneller in beeld te krijgen waar de problemen liggen, en gevallen van huiselijk geweld waarin geen melding is gedaan alsnog voor het voetlicht te brengen.”