Groninger boeren met hart voor mens en natuur

Laatste nieuws

Deze kop zegt alles. Het is waar het Collectief Midden Groningen en haar boeren voor staan. De aangesloten boeren passen hun  bedrijfsvoering aan, zoals het later maaien van grasland om vogels de kans te geven te broeden en hun jongen vliegvlug te krijgen. Of ze zaaien bijvoorbeeld wintervoedselveldjes in met een zaaizaadmengsel afgestemd op de behoefte van vogels in de wintermaanden.

Er is een breed palet aan maatregelen om met name de boerenlandvogels te beschermen. In het werkgebied van het Collectief gaat het in totaal om 1.000 hectare agrarisch natuurbeheer. Dat zijn ongeveer 2.000 voetbalvelden met maatregelen ten behoeve van vogels zoals de Grutto, de Tureluur, de Veldleeuwerik. Kortom het Collectief en haar boeren scheppen een biotoop voor weide- en akkervogels waar ze het hele jaar door voedsel kunnen vinden, waar ze nestgelegenheid vinden en waar ze hun kuikens kunnen grootbrengen.

Waar hebben broedende vogels en hun jongen de meeste kans?

Het Collectief neemt samen met de boeren maatregelen om vogels te verleiden te gaan broeden op hun percelen. Dat wil je natuurlijk doen op de percelen die daar het meest geschikt voor zijn. Voor de vragen waar welke maatregelen en welke percelen het grootste effect opleveren voor de vogels, registreren vrijwilligers de vogels op deze percelen.

Aan de hand van deze data van vrijwilligers tezamen met wetenschappelijke onderzoeken van bijvoorbeeld de RUG en SOVON bepaalt het Collectief met de boeren waar de verschillende maatregelen het beste kunnen worden ingezet. In het broedseizoen, van april tot eind juni, bepalen de vrijwilligers samen met de boeren en het Collectief wanneer het veilig is om te maaien. Zijn er nog broedende vogels of niet vliegvlugge jongen dan spreekt de vrijwilliger met de boer af dat het maaien nog wordt uitgesteld.

Een maximale inzet

Wilfred en Lisa Hartjes boeren in Groningen en zijn actief met agrarisch natuurbeheer. “In 2005 hebben we ons aangesloten bij het agrarisch natuur beheer van agrarische natuurvereniging Meervogel en later bij het Collectief Midden Groningen. We hebben momenteel 10 hectare nestbescherming en 2,5 hectare 1 juni land.” Zij hebben ook twee plas drassen aangelegd, dit zijn essentiële maatregelen in een weidevogelgebied.

In een plas dras moet, van de overheid, van 15 februari tot 15 juni 60% onder water staan. Lisa vult aan: “Het land wordt wel vernield als het zolang onder water staat. Je kunt er daarna vrijwel niks meer mee, maar je doet het voor de vogels. Waar we van balen is dat op het land dat in 2018 is ingezaaid bijna geen Grutto’s meer voorkomen terwijl er voor die tijd 7 nesten werden geteld. Als boer kun je je best doen, maar je bent ook altijd afhankelijk van het weer…”Het uitgebreide interview met Wilfred en Lisa Hartjes kunt u lezen op de website www.collectiefmiddengroningen.nl (kwartaalbrief 2020-2).

Verstoring is funest voor de kritische vogelstand

Komt u weleens in het buitengebied, voor een wandeling, of om de hond uit te laten? Heerlijk, lekker buiten. Weet dat ook u dan een actieve bijdrage kunt leveren aan het beschermen van de kwetsbare weidevogels. Zo kunt u in het broedseizoen zorgen voor minimale  verstoring in de broedgebieden. Als broedende vogels worden verstoord is het risico aanwezig dat ze hun nest in de steek laten. Hoe groter de verstoring en hoe eerder in het broedseizoen, hoe groter dit risico is.

Een mens die langs loopt levert minder verstoring op dan een mens met een hond. Stilstaan wordt zelfs als heel bedreigend ervaren. Ook vallen er veel nesten en kuikens helaas ten prooi aan (huis)katten. Zij trekken er ’s nachts vaak verder op uit dan u denkt.  Houdt uw kat in het broedseizoen dus zoveel mogelijk  en vooral ’s nachts binnen.

In Fries­land is vorig jaar de campagne gestart ‘kuikens in het land, poes in de mand’. Houdt u van de natuur en heeft u hart voor vogels, blijf dan niet staan en houdt uw hond en kat weg van weilanden of akkers in het broedseizoen. Uit cijfers blijkt dat de vogelstand uitermate kritisch is. Voor sommige soorten is het erop of eronder. Voorkom verstoringen in het broedseizoen van april t/m juni, zodat we gezamenlijk het broedsucces van deze vogels kunnen vergroten.

Actief worden als dronepiloot of als vogelvrijwilliger?

Heerlijk buiten zijn en helpen om jonge kuikens vliegvlug te krijgen. Er wordt gespeurd met een drone met hoogwaardige camera’s over percelen om nesten op te sporen. Met een drone wordt gezorgd voor minimale verstoring en worden er geen geursporen achtergelaten voor roofdieren.

Met de data die de drone verzamelt krijgen de vrijwilligers op de grond aanvullende informatie om het beschermen van broedsels nog beter te kunnen uitvoeren. Want elk jong telt! Dat is wat iedereen drijft binnen het Collectief. ”We doen het samen: vrijwilligers uit stad en platteland met de boeren.” Vrijwilligers werken soms alleen, soms in kleine groepjes.

Afhankelijk van ieders voorkeur. Naast de monitoring in het veld, zijn er elk jaar verschillende activiteiten voor de vrijwilligers. Soms om de kennis te verdiepen of te verbreden over vogels,  soms een meer gezellig samenzijn bijvoorbeeld bij de jaarlijkse barbecue (met aandacht voor andere eetwijzen).

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met Joop van Duijnhoven via [email protected] of bezoek de website op www.collectiefmiddengroningen.nl.

Latest Posts

Aanbevolen

't Bokkeblad Digitaal

Meld u aan voor 't Bokkeblad Digitaal en ontvang 't Bokkeblad elke week in uw mailbox.

Elke woensdag vanaf ± 10.30