De gemeente Midden-Groningen heeft in de persoon van Edith Frijlink een sportformateur aangesteld. Edith gaat aan de slag met (sport)­organisaties, verenigingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke partners. Ze zal als sportformateur verantwoordelijk zijn voor de procesbegeleiding bij de ontwikkeling van een lokaal sportakkoord. Dit akkoord verbindt mensen en organisaties, zet aan tot samenwerken en uitvoeren en sluit aan bij de ambities van de gemeente Midden-Groningen.

Door het organiseren van bijeenkomsten en het voeren van persoonlijke gesprekken met belanghebbenden moet er een gezamenlijk akkoord tot stand komen. Zodra het sportakkoord gesloten is, kan er aanspraak worden gemaakt op het uitvoeringsbudget. Dit budget moet worden besteed aan één of meer thema’s van het sportakkoord en wordt ter beschikking gesteld door het Rijk. De motorische vaardigheid van kinderen neemt af. Er zijn groepen mensen die nooit sporten. Sportaccommodaties staan te vaak leeg. Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn.

De klassieke sportvereniging staat onder druk door minder leden en vrijwilligers. Wethouder sport Erik Drenth is blij met dit initiatief. “Als het aantal sporters in ons land afneemt, heeft dat ook gevolgen voor onder andere de gezondheid. Daarom willen wij als gemeente ervoor zorgen dat mensen blijven sporten. Door aanbieders te versterken en kinderen weer meer en beter te laten bewegen.

Dit kan onder andere door de sportaccommodaties aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Dan betrekken we iedereen bij sport. Dan kan de sport bijdragen aan een gezond Nederland en aan een samenleving die zich één voelt”. Sportminister Bruno Bruins heeft in de zomer van 2018 samen met de sportbonden, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties en bedrijven een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

Dit landelijk akkoord ‘Sport verenigt Nederland’ roept gemeenten op een lokaal sportakkoord te sluiten en zo een impuls te geven aan sport- en beweegactiviteiten. Daarin zijn zes ambities geformuleerd waarop de komende jaren voortgang geboekt moet worden. Deze ambities zijn: Inclusief sporten & bewegen; Duurzame sportinfrastructuur; Vitale sport- en beweegaanbieders; Positieve sportcultuur; Vaardig in bewegen en ‘Topsport die inspireert’. Op maandag 7 oktober wordt de start van het lokale sportakkoord om 19.30 uur georganiseerd in de kantine van sporthal De Borgstee in Harkstede. Iedereen is van harte welkom tijdens deze interactieve bijeenkomst. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan per mail bij Edith Frijlink op [email protected]