Door de besturen van Vereniging Dorpsbelangen Schildwolde en Jeugdsoos ’t Kon Amper werd op donderdag 7 december een informatieavond gehouden over de toekomstige plannen m.b.t. een nieuwe ontmoetingsplaats in het dorp Schildwolde. Deze avond werd gehouden in Chinees restaurant ’Wolde City’. In 2017 is door Dorpsbelangen Schildwolde een dorpsenquête gehouden om te komen tot een dorpsvisie.

Uit deze enquête werd duidelijk dat in Schildwolde met name behoefte bestaat aan een ontmoetingsplaats, van waaruit dorpsactiviteiten kunnen plaatsvinden. De dorpsvisie werd in september 2016 gepresenteerd, waarna een werkgroep aan de slag is gegaan om te komen tot een nieuwe ontmoetingsplaats. De brand in jeugdsoos ’t Kon Amper op 4 juni 2017 heeft het uitwerken van de plannen in een stroomversnelling gebracht.

Er ligt nu een plan om nieuwbouw van een multifunctioneel centrum te realiseren op de plaats van de jeugdsoos. De oppervlakte van het nieuwe gebouw zal ongeveer het dubbele zijn van de voormalige jeugdsoos. Deze plannen zijn tijdens de informatie-avond gepresenteerd om de inwoners van Schildwolde gelegenheid te geven vragen te stellen, opmerkingen te maken en suggesties naar voren te brengen. Door de ongeveer 50 aanwezigen werden de plannen positief ontvangen.

Wel werden er enkele vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over eventuele geluidsoverlast. Het (voorlopige) stichtingbestuur zal hiermee zoveel mogelijk rekening houden. Het is nu allereerst zaak de financiering van het nieuwe gebouw rond te krijgen, waarna hopelijk eind 2018 met de bouw kan worden begonnen. Tot het nieuwe gebouw gereed is zal een noodgebouw worden geplaatst, zodat de verenigingen en jeugdsoos daar bijeen kunnen komen.

De dag na de informatie-avond is de oprichtingsakte van de Stichting MFC Schildwolde bij notaris Van der Ploeg in Slochteren gepasseerd. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door Harm Jan Haan (voorzitter), Jan Evenhuis (secretaris), Johannes Bennenga (penningmeester) en als verdere bestuursleden Anneke Hopman, Folkert Groeneveld, Jakob Kuper, Eppie Pakes en Peter Westerhof.