Onderwijs-wethouder Anja Woortman ging er maar eens goed voor zitten. Na een intensief voortraject, met drie informatieavonden voor ouders van basisschoolleerlingen, presenteerde ze afgelopen donderdag haar ’Programmaplan Onderwijshuisvesting’ aan de gemeenteraad. In het raadsvoorstel zijn de ambitieuze plannen voor nieuwbouw en versterking van alle schoolgebouwen in onze gemeente uitgeschreven. Voor dit scholen-versterkingsprogramma is geld vrijgekomen van het Rijk en het Leefbaarheidsfonds van de NAM. Ook de gemeente moet geld bijleggen. Gerekend was op een bomvolle publieke tribune en meerdere inwoners die gebruik zouden maken van hun burgerspreekrecht. Niets van dat alles. De extra stoelen voor de publieke tribune bleven opeengestapeld achter in de kantine. Het gebrek aan interesse vanuit de burgerij had allicht te maken met de twee heikele kwesties die juist daarvoor tot ontknoping waren gekomen. In Hellum waren de gemoederen lang verhit, maar hier was de Medezeggenschapsraad de avond ervoor tot de conclusie gekomen dat de school per 1 juli 2017 moet sluiten. De ouders van OBS De Ruitenvelder in Froombosch weigerden te fuseren met OBS De Oetkomst in Kolham. Het nieuwe voorstel om dan maar met OBS De Kinderboom in gesprek te gaan over een fusie valt beter bij de Froomboschsters.

Het veelbesproken scholenprogramma werd door de raad met enthousiasme ontvangen. Uiteraard waren er vragen, maar die konden door de wethouder naar tevredenheid worden beantwoord. Het lijkt er derhalve op dat het raadsvoorstel morgen zonder problemen en unaniem door de raad zal worden vastgesteld. Vóór 2021 moet er naast de Duurswoldhal in Slochteren een twee-onder-één-dak integraal kindcentrum verrijzen waarin OBS De Kinderboom (waarschijnlijk inclusief de leerlingen van OBS De Ruitenvelder), CBS De Wegwijzer, Kindcentrum BSO Slochterborgje en Peuterspeelzaal ’t Schakeltje een plek krijgen. In Kolham komt één nieuwe school voor OBS De Oetkomst op locatie Eikenlaan. In Siddebu­ren komt een nieuwe twee-onder-één-dak school voor OBS De Springplank en CBS De Zonnewijzer op locatie Ewensborg. Voor de toekomst van het Eemsdeltacollege is besluitvorming nog in voorbereiding. Daarnaast worden er tenminste drie gebouwen bouwkundig versterkt. Dat zijn OBS De Meent (Schildwolde), De Borgstee in Harkstede (OBS De Driespan en CBS De Ster) en het multifunctionele gebouwdeel van de Ruitenvelder in Froombosch. Wat er met GBS De Wiekslag in Schildwolde gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Het schoolbestuur twijfelt nog over versterken of nieuwbouw op een andere locatie. De Samenwerkingsschool Meeroevers in Meerstad wordt al aardbevingsbestendig gebouwd. Hier zijn dus geen aanpassingen nodig.

Menno Klaver (GroenLinks/D66) prees wethouder Woortman over de wijze waarop de raad op de hoogte is gehouden gedurende het proces. Hij noemde haar keuzes ”verantwoord”. Ook de andere fracties strooiden met complimenten. Zo noemde Abel Nieveen (PvdA) het scholenprogramma ”een prachtig verhaal” en sprak Jannie van der Meer (VVD) over ”een indrukwekkend stuk waarvoor veel voorwerk is gedaan.” Woortman was verheugd over de enthousiaste reacties. ”Het ambtenarenteam en ik hebben er heel veel tijd en energie in gestoken. Ik ben erg blij met het resultaat, want het gaat wel ergens over. Bij de inwoners is er draagvlak voor onze plannen. Ik ben blij dat het ook bij de raad goed is geland.” Woortman hoopt eind van dit jaar meer duidelijkheid te hebben over de planning.