Slochteren raakt Meerstad kwijt aan Groningen

Laatste nieuws

De colleges van B&W van Slochteren en Groningen hebben overeenstemming bereikt over een grenscorrectie van Meerstad. Het voorlopige besluit werd woensdag 14 oktober tijdens een persconferentie op het stadhuis van Groningen toegelicht door de burgemeesters Geert-Jan ten Brink en Peter den Oudsten. De overdracht vindt vrijwel budgetneutraal plaats. De inwoners van Meerstad gaan er financieel niet op achteruit, aldus de gemeentebesturen.

De grenscorrectie betekent voor de inwoners van Meerstad en voor een beperkt deel van Harkstede en Lageland dat zij per 1 januari 2017 overgaan naar de gemeente Groningen. Hierover zijn zij vorige week woensdag per brief geïnformeerd. In totaal gaat om 300 huishoudens, ruim 800 inwoners en een kleine 1800 hectare grond die de gemeente Slochteren aan Groningen overdraagt. Al bij het begin van de gemeentelijke herindeling werd gesteld dat Meerstad financieel en bestuurlijk onder één gemeente zou moeten vallen. In het rapport ’Grenzeloos Gunnen’ uit 2013 adviseert de commissie-Jansen dan ook om de grens tussen Groningen en Slochteren logischer te laten verlopen, zodat het Meerstad-gebied niet meer verdeeld is over meerdere gemeenten. De stad Groningen draagt nu al alle financiële risico’s voor de ontwikkeling van Meerstad. De reeds in Meerstad gebouwde woningen liggen echter allemaal op Slochter grondgebied. De opbrengsten daarvan, bijvoorbeeld de onroerendzaakbelasting, komen daardoor in de Slochterse schatkist terecht. Aan het akkoord liggen geen ingewikkelde financiële constructies ten grondslag. De gemeente Groningen neemt alle eigendommen in het gebied over tegen de boekwaarde.

”We hebben het contract met droge ogen getekend, maar we nemen met natte ogen afscheid van Meerstad,” zei Ten Brink. ”We zijn altijd erg betrokken geweest bij Meerstad, maar dit is de enige goede en gangbare weg.” Hij vindt het belangrijk dat de ruimtelijke ontwikkeling van Meerstad wel goed blijft aansluiten op de structuurvisie van Harkstede. De dorpen Harkstede en Lageland vallen buiten de overeenkomst en blijven ook na de herindeling bij de nieuwe gemeente horen, waar Slochteren in toetreedt. Ten Brink: ”Tijdens de dorpenronde in 2013 hebben de inwoners van Harkstede en Lageland de wens uitgesproken om als één geheel over te gaan naar de nieuw te vormen herindelingsgemeente met Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer. Daar hebben we goed naar geluisterd.” Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen prees de goede samenwerking met de gemeente Slochteren. ”De gemeenten zijn goede buren en er is altijd sprake geweest van een open en constructief overleg met aandacht voor de ruimtelijke positie van Meerstad en Harkstede.”

De inwoners van Meerstad gaan er na de grenscorrectie financieel niet op achteruit. ”Het zal voor de bewoners als totaal niet duurder of goedkoper worden, maar dit kan per individu verschillen,” schrijft het college in haar raadsvoorstel. Voor de inwoners van Meerstad is er op dinsdag 27 oktober een informatiebijeenkomst in Samenwer­kingsschool Meeroevers. Zij hebben vervolgens van 1 december 2015 tot 26 januari 2016 de mogelijkheid om een ’zienswijze’ in te dienen. In maart 2016 buigen beide gemeenteraden zich over het definitieve voorstel. Indien ze akkoord gaan, is de grenscorrectie per 1 januari 2017 een feit.

Latest Posts

Aanbevolen