Er ging afgelopen woensdag een zucht van verlichting door Tjuchem. Het door het dorp zelf aangedragen voorkeurstracé voor de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam krijgt van het Ministerie en de Provincie de voorkeur boven de andere alternatieven.

Voor de verdubbeling van het tracé ’N33 Midden’ hadden het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de Provincie Groningen zeven mogelijke alternatieven onderzocht en getoetst aan onder andere effecten op het gebied van verkeer, milieu en landbouw. Uit het onderzoek blijkt nu dat de verdubbeling het meest gunstig is op basis van alternatief X1, waarbij de bocht in het huidige tracé wordt afgesneden. Het alternatief is aangedragen door de Werkgroep N33 Tjuchem.

”De plannen van de omwonenden scoren het beste op verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de noordelijke regio, twee belangrijke doelen van de verdubbeling,” aldus de Provincie en het Ministerie in een gezamenlijke persverklaring. Het plan van de Tjuchsters heeft volgens de commissie bovendien veel draagvlak bij de bevolking en past binnen het beschikbare budget. ”Daarnaast biedt dit alternatief kansen om de oorspronkelijke landschaps- en kavelstructuur te herstellen.

Bij het opruimen van de bestaande weg komt er grond vrij, wat groeikansen kan bieden voor agrariërs. Ook is dit alternatief toekomstbestendig met het oog op het eventueel verdubbelen van het laatste deel van de N33 naar de Eemshaven.” De Provincie Groningen en het Ministerie spraken eerder de ambitie uit de ’N33 Midden’ als volledig energie-neutrale rijksweg te willen aanleggen. Dit betekent dat naast het energieverbruik van de weg ook het energieverbruik van de aanleg ervan wordt gecompenseerd. ”Het alternatief van de omwonenden uit Tjuchem biedt hiervoor goede kansen.”

Voor de Werkgroep N33 Tjuchem was de uitkomst van het onderzoek natuurlijk bloedstollend spannend. Woordvoerder Siert van der Laan (rechts op de foto) kon zijn geluk niet op toen hij vernam dat hun alternatief de voorkeur had gekregen. ”We hebben er met el­kaar zo hard aan gewerkt. Geweldig dat het dan ook lukt.” Volgens hem is het bij dergelijke projecten nog niet eerder voorgekomen dat een bewonersvariant de voorkeur geniet.

”Daar stonden ze bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zelf ook van te kijken.” Hij denkt dat de belangenafweging en het constructieve meedenken met het projectteam medebepalend is geweest. ”De eerste plannen uit 2014 pakten voor Tjuchem zeer negatief uit. We hebben van de inwoners toen de opdracht gekregen, als de verdubbeling toch doorgaat, de werkgroep er maar het beste voor ons uit moet halen.” De positieve benadering van de werkgroep sloeg aan bij de Provincie en het Ministerie. ”We reden de bestuurders in een bus rond door het gebied en lieten daarbij alle knelpunten en kansen zien, zonder gelijk een oordeel te vellen.

We hebben vervolgens heel goed naar de opdracht gekeken en geprobeerd daarbij de belangen van álle ’stakeholders’ in kaart te brengen: bevolking, landbouw, natuur, economie, recreatie en leefbaarheid.” Van der Laan is zeer te spreken over de samenwerking die vervolgens met het projectteam en de ambtenaren van de Provincie en het Rijk is ontstaan. ”Ze hebben altijd opengestaan voor ons verhaal.” Over de steun van de Werkgroep N33 Dubbelveilig is hij ook in z’n nopjes.

Hun voorkeurstracé langs de oostkant van Tjuchem viel in een eerdere fase af vanwege financiële onhaalbaarheid. ”Zij zijn niet bij de pakken neer gaan zitten, maar hebben met ons één front gevormd en ook hun voorkeur uitgesproken voor één van de X-varianten.” Wethouder Jan Jakob Boersma van de voormalige gemeente Slochteren krijgt ook een pluim. ”Hij heeft ons in raad en daad bijgestaan. We hebben veel aan zijn expertise en betrokkenheid gehad.”

Wethouder Jaap Borg (links op de foto) van onze nieuwe gemeente Midden-Groningen blies op zijn beurt de loftrompet over de werkgroep. ”Dit is het perfecte voorbeeld van burgerparticipatie, waar het college van deze gemeente zo voor staat. Ik ben erg trots op dit resultaat.” Hij weet dat de verdubbeling van de N33 een mooie impuls is voor de totale regio. ”Uit het onderzoek blijkt dat de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid sterk verbeteren.

De verdubbelde N33 trekt ook verkeer aan van parallelle routes en daarmee wordt het onderliggend wegennet meer ontlast. Alternatief X1 is 1,8 km korter dan het huidige tracé. Er zijn ieder etmaal tussen de twaalf- en zestienduizend vervoersbewegingen op dit traject; reken maar uit hoeveel brandstofbesparing dat oplevert. Ook biedt een geheel nieuwe brug over het Afwaterings­kanaal kansen voor een ecologische verbindingszone. Daarmee is de keuze voor alternatief X1 ook een duurzame keuze.” Borg waarschuwt wel voor een al te groot enthousiasme.

”Ik vind het jammer dat er geen afslag Geerlandweg is opgenomen in de keuze van het Ministerie en de Provincie. Die is voor de toeristensector aan het Schildmeer van groot belang. Ook onttrekt deze verbinding doorgaand verkeer uit Siddeburen. We gaan ons in het vervolgtraject alsnog sterk maken voor deze afslag, of een alternatief daarop. En zo zijn er nog een aantal koppelkansen waarmee we aan de slag gaan. Ik peil daarover het standpunt van de raad.” De gemeente Appingedam is minder blij over de gekozen voorkeursvariant.

Die gemeente ziet de bereikbaarheid van Appingedam in gevaar komen en geeft aan dat hun voorkeur nog altijd uitgaat naar het verdubbelen van het huidige tracé. Van der Laan begrijpt hun bezwaren en geeft ook aan dat zijn werkgroep wil blijven meedenken aan oplossingen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de nu gekozen variant. ”In ieder alternatief zijn ook gedupeerden. Die moeten zo goed mogelijk worden gecompenseerd.”

Half februari start een consultatieronde waarbij iedereen kan reageren op de effectenstudie en de keuze voor het voorkeursalternatief. Op 28 maart wordt het definitieve voorkeurstraject bekendgemaakt. Daarna kiezen de bestuurders, mede op basis van de reacties, het bestuurlijk voorkeursalternatief, dat ter instemming wordt voorgelegd aan Provinciale Staten en de minister. ”De basis ligt er,” zegt Van der Laan. ”Nu gaat het om de invulling.” Zo is geluidsoverlast voor Tjuchem nog altijd een precaire kwestie. ”Moet de weg een lagere ligging krijgen, of zijn geluidswallen een optie? Al deze randzaken moeten nu zorgvuldig worden uitgediept. Het gaat om keuzes voor de eerstkomende honderd jaar. Dat moet je wel goed doen.”