De plannen van fastfoodketen McDonald’s om zich te vestigen op het Rengerspark in Kolham zorgt voor de nodige vragen vanuit de dorpen Froombosch en Kolham. Vanuit beide dorpen maken de Verenigingen Dorpsbelangen met een zienswijze hun zorgen kenbaar richting het gemeentebestuur van Midden-Groningen. Voor de realisatie dient het bestemmingsplan namelijk gewijzigd te worden en daarop zijn beide partijen kritisch over een aantal punten.

In gesprek met Erik Wilthof van Vereniging Dorpsbelangen Froombosch en Jaap Kloosterhuis van Vereniging Dorpsbelangen Kolham komen deze kritische beweegredenen om, apart van elkaar, een zienswijze in te dienen aan bod. Wilthof geeft aan dat hij zelf wel een mening heeft over de komst van de fastfoodketen, maar als Vereniging Dorpsbelangen Froombosch hebben ze geen mening over het wel of niet moeten verwelkomen van het restaurant.

Wel hebben ze bezwaar tegen de mast van maar liefst 40 meter hoog waar bovendien een kamergrootte lichtreclame op geplaatst moet worden. Dit staat in schril contrast met de huidige maximaal toegestane hoogte van dergelijke toegestane lichtreclame van 6 meter.

De boomkruinhoogte op de plek waar de mast moet komen is circa 12 meter, een mast van 40 meter steekt dus zo’n 28 meter boven de boomgrens uit en komt daarmee in het vizier van de bewoners van Froombosch. “In Nederland zijn nauwelijks verwijzingsmasten van McDonald’s met een dergelijke hoogte te vinden, enkel in de grootstedelijke gebieden Zwolle en Rotterdam staan exemplaren met zo’n hoogte, de overige masten zijn aanzienlijk lager.

” Ook Jaap Kloosterhuis geeft aan dat het onwenselijk is dat een dergelijke bron van lichtvervuiling zeer onwenselijk is: “Nu al dringt de lichtreclame vanaf gebouwen in Hoogezand en het Rengerspark, met name bij duisternis, Kolham als het ware binnen. Daarnaast zouden er volgens ons voldoende alternatieven zijn in de vorm van borden bij verschillende afritten van de A7.

” Tevens wordt de zorg uitgesproken over de verwerking van de verwachte toename van verkeer: “Nu al is het verwerken van verkeersstromen, met name bij de Knijpsbrug, een probleem.” Vereniging Dorpsbelangen Froombosch vraagt zich ook af waarom er niet gekozen wordt voor een meer zichtbare locatie direct naast de A7. “Indien de locatie van het restaurant wordt verplaatst kan de verwijzingsmast binnen de nu geldende hoogte van 6 meter gehouden worden.

Het is dus niet nodig om het bestemmingsplan omwille van zichtbaarheid te wijzigen,” valt er te lezen in de zienswijze die is te downloaden op www.froombosch.com. Beide partijen wijzen bij de komst van een McDonald’s op de volksgezondheid. Zonder een moreel ethisch standpunt in te willen nemen noemen ze het ‘merkwaardig’ dat staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onlangs nog aangaf het toenemend aantal fastfood restaurants een zorgpunt te vinden.

Het Voedingscentrum roept gemeenten bovendien op om het bestemmingsplan in te zetten om, uit oogpunt van volksgezondheid, het voortdurend toenemen van het aantal fastfoodrestaurants te beperken. Tegelijkertijd wil gemeente Midden-Groningen het bestemmingsplan juist aanpassen om een vestiging mogelijk te maken.

De zienswijze van Vereniging Dorpsbelangen Froombosch vraagt ook aandacht voor het feit dat fastfoodrestaurants de neiging hebben om elkaar op te zoeken en zich met meerdere soortgelijke restaurants in een klein gebied te vestigen. Ze roepen daarom op om het aantal restaurants te maximaliseren op één. Dit om de precedentwerking die van het geplande restaurant uitgaat vroegtijdig te kunnen elimineren.

De door de gemeente aangevoerde motivatie dat de komst van een McDonald’s veel werkgelegenheid zal op leveren achten beide Verenigingen Dorpsbelangen geen sterk argument. Om­dat het zeer beperkt zal gaan om volwaardige banen, maar vooral om bijbaantjes voor middelbare scholieren en studenten. Ook worden er zorgen uitgesproken over de te verwachten toename van zwerfafval: “Nu al vinden we McDonald’s verpakkingsmaterialen op parkeerplaatsen.

De vrees is dat McDonald’s zich daarvoor niet verantwoordelijk zal achten en dat het probleem zal worden afgewenteld op de gemeente en op de gemeenschap.” In Froombosch wil men ook graag weten waarom de gemeente haar eigen afspraken omtrent het beter informeren van omwonenden en belanghebbenden, over lopende trajecten, niet nakomt. Deze belofte werd gedaan in de nasleep van het vergunningstraject aangaande het Zonnepark Sappemeer