Na het vertrek van zorgorganisatie Zonnehuisgroep Noord kwam ’t Olderloug in 2016 leeg te staan en was er geen plek meer in Slochteren waar ouderen die meer zorg nodig hadden terecht konden. Ook was de ontmoetingsplek voor de ouderen in de woningen er om heen verdwenen.

Zoals eerder gemeld in deze krant heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in zijn rapport (Bevings)bestendige zorg in Groningen de locatie van ’t Olderloug aangewezen als een kansrijke plek om een kleinschalige vorm van wonen en zorg te realiseren. Naar aanleiding hiervan hebben de gemeente en eigenaar Woonzorg Nederland het initiatief genomen om samen met het dorp en zorgpartijen te kijken wat er mogelijk is.

Geschiedenis

In het kader van leegstandsbeheer en leefbaarheid wordt een aantal woningen inmiddels weer bewoond door bewoners van Carex. Ook wordt de ontmoetingsruimte weer gebruikt voor activiteiten voor ouderen en jongeren. In 2017 is het dorp bij elkaar gekomen om na te denken over de toekomst van het gebouw.

De Stichting Zonder Zorgen Wonen is destijds opgericht en zij hebben een haalbaarheidsonderzoek uit laten voeren. Hieruit kwam naar voren dat het niet haalbaar is om in het huidige gebouw een vorm van wonen en zorg te realiseren. Uit dat onderzoek bleek verder dat er wel behoefte is aan passende woonruimte voor ouderen, een plek om samen te komen en vormen van aanvullende zorg met verblijf zoals logeeropvang, kortdurende opvang, herstelzorg en revalidatie.

In oktober 2018 is het rapport (Bevings)bestendige zorg van de NCG uitgebracht. Hierin wordt de locatie van ’t Olderloug als kansrijk gezien om hier een kleinschalige woon- en zorgvoorziening te realiseren met een sterke binding met het dorp en de omgeving.

Om te onderzoeken wat er mogelijk is en met wie, zijn er inmiddels een aantal bijeenkomsten gehouden. Op 8 november is er een eerste bijeenkomst met inwoners en partijen uit het dorp Slochteren geweest. Tijdens deze bijeenkomst werd afgetast hoe het dorp aankijkt tegen een nieuwe vorm van wonen en zorg en welke rol zij voor het dorp zien.

Zeven mensen uit het dorp hebben aangegeven verder te willen verkennen hoe wonen en zorg, samen met het dorp en de omliggende dorpen kan worden vormgegeven. Hierna hebben er twee bijeenkomsten plaatsgevonden met deze verkenners en professionals (Woonzorg Nederland, gemeente Midden-Groningen, gezondheidscentrum en zorgorganisaties).

Bewoners uit het dorp hebben gekeken naar de behoeften  vanuit het dorp en wat het dorp daarin kan betekenen. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk gebruik te maken van alles wat er al is en wordt gedaan in Slochteren en de omliggende dorpen. De professionele partijen hebben een eerste verkenning gedaan over de mogelijkheden die zij zien in Slochteren.

Hieruit is een concept programma voor wonen en zorg voortgekomen. Uitgangspunt is dat het een locatie wordt waar inwoners van Slochteren oud kunnen worden, ook als zij meer zorg nodig hebben. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om hier ook andere doelgroepen die zorg nodig hebben te laten wonen. Verpleeghuiszorg en andere vormen van 24-uurs zorg is op een kleine schaal alleen haalbaar als meerdere partijen samenwerken.

De eerste gesprekken zijn als heel positief ervaren. Vanuit het dorp en de omliggende dorpen is er veel enthousiasme om een bijdrage te leveren om het langer zelfstandig wonen van ouderen in het dorp mogelijk te maken. Ook de professionals zijn bereidwillig en willen samen kijken naar wat er mogelijk is in Slochteren.

Het dorp gaat nu kijken welke bijdrage zij kunnen leveren en dit verder uitwerken. Daarnaast zijn professionals in gesprek om te kijken wat er op de locatie mogelijk is qua woontypen, aantallen en hoe de zorg georganiseerd kan worden.

Vervolg

In januari 2019 willen de partijen meer helderheid hebben over het aantal en het soort woningen. In de maanden daarna hopen de partijen een eerste stap te hebben gezet om de organisatie vanuit het dorp op te zetten en een beeld te hebben van hoe de zorg georganiseerd kan worden.

Hierna zal alles verder uitgewerkt moeten worden en wordt concreter wat er wel en niet gaat lukken. In het voorjaar wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de inwoners van Slochteren en de omliggende dorpen waarin de uitkomsten aan het dorp gepresenteerd worden.