Wordt de gewone burger hekkensluiter bij de gaswinningsproblematiek? (2)

Laatste nieuws

Onderstaande informatie over de huidige stand van zaken betreffende het aardbe- vingsdossier is geschreven door Kees Kemper uit Siddeburen. Kees woont al 16 jaar in Sidde- buren en is lid van de Veengroep, een bewonersorganisatie van de bewoners van de Eideweg, Veen- weg en Veendijk in Siddeburen die zich sterk maakt voor de verster- kingsoperatie in Siddeburen en omgeving. Hij is namens de Veen- groep tevens lid van de Vereniging Dorpsbelangen ’Siddeburen Voor- uit’. In nummer 23 van ‘t Bokkeblad stond een eerdere nieuwsbrief van hem.

Geachte buurtbewoners van ‘t Veen, 

Op 8 april 2021 hebben we u een vragenlijst toegestuurd mede bedoeld om onze banner up to date te houden. De laatste ingevulde formulieren hebben we op 14 juni 2021 binnen gekregen en we vonden dat het tijd werd om alle gegevens te verwerken. Van de 43 aangeschreven adressen mochten wij 38 ingevuld retour ontvangen. Uiteraard onze hartelijke dank hiervoor. Dat nog steeds de gaswinningsproblematiek bij ons leeft blijkt uit het hoge deelname percentage van 88%. 

Uitkomst vragenformulieren: 

De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op het vragenformulier van 8 april. Daar de laatste formulieren op 14 juni binnen zijn gekomen kunnen inmiddels enige wijzi-gingen zijn opgetreden! 

Hebt u aardbevingsschade gehad: 

22 Veel – 14 weinig – 2 geen 

Welk risico heeft uw woonhuis: 

13 Verhoogd – 17 licht verh. – 8 geen 

Hebt u een bouwopname gehad: 

24 bouwopn. – 12 “nog” niet 

Hebt u hier inmiddels een rapport van: 11 rapporten – 25 geen rapport Moet uw woning worden versterkt: 14 versterken – 15 onbekend – 9 niet Hebt u contact met B.I. (bedrijfsbur.) 25 adressen – 13 niet of anders Komt u als er een info avond komt: 25 wel – 7 niet – 6 onbekend 

Hoe groot is het vertr. in overheid: 

114 punten gem. cijfer: 114:38= 3 

Wilt u 3 of 4 maal per jaar uw cijfer doorgeven:
30 personen willen dit doen! Wiltuuwverhaal vertellen: 

26 pers. wel, 8 niet, 4 twijfelen. 

Aan de hand van deze uitslag zal onze banner als volgt worden aangepast:
Buurtschap 47 huizen blijft 47; Aantal 2e kamer debatten van 52 naar 505; 

Versterkt/vernieuwd 1 blijft 1; In afwachting van ca 29 i.p.v. 11; Bewonersvertrouwen 3 i.p.v. 2. 

Zijn er conclusies te trekken uit het vragenformulier?
Veel woonhuizen hebben schade opgelopen door de gaswinning nl. 94% 

Veel woningen hebben te maken met een veiligheidsrisico te weten 78% 

In ieder geval dienen er minimaal 14 huizen versterkt te worden dat is 36% van het huizen bestand hierbij is de keuze van een eventuele herbeoordeling ook nog van invloed! Het vertrouwen in de overheid is iets toegenomen maar nog steeds dik onvoldoende. Waarschijnlijk is de toename van het vertrouwen toe te schrijven aan de toegenomen activiteiten van bedrijfsbureau bouwimpuls (b.i.) of de NCG (door opnames en rapportages), het versterken van het eerste woonhuis op ’t Veen, het verstrekken van informatie van de NCG aan alle bewoners in welke categorie hun woonhuis valt en voor welke subsidies/tegemoetkomingen ze in aanmerking komen.

Misschien zijn er nog meer argumenten op te noemen, maar de conclusie blijft tot op heden dat het vertrouwen door de bewoners nog ver beneden peil is. Wat nu een rol begint te spelen, is de planning voor de versterking en wan- neer beginnen ze met jouw huis? Jaarlijks zijn de gemeenten in het aardbevingsgebied verplicht een ”Plan van Aanpak Versterkingsopgave” te presenteren. Helaas is dit plan tot op heden uitgebleven.

Wel is inmiddels al aangekondigd dat er 24 wisselwoningen worden gebouwd op de Weerterij in Siddeburen. Deze zijn bedoeld als tijdelijke huisvesting voor eigenaren en huurders van de te versterken woningen. Of dit aantal toereikend is zal de praktijk uitwijzen. Volgens het Plan van Aanpak van de Versterkingsopgave van 2020 zijn er in Siddeburen 758 woonhui- zen met een veiligheidsrisico waar- van er 93 met een verhoogd risico.

Men rekent er op dat door de bestuurlijke afspraken van november 2020 veel minder woonhuizen behoeven te worden versterkt. Behalve dat gedupeerden gebruik kunnen maken van een wisselwoning zijn er ook bewoners die zelf voor tijdelijke huisvesting zorgen, die schijnen naar gehoord te heb- ben een streepje voor te hebben bij de planning (ik dacht dat de mate van veiligheid voorop staat).

Wij hebben via de Vereniging Dorpsbelangen Siddeburen ‘Voor- uit’ regelmatig contact met wet- houder José van Schie, verantwoordelijk voor de versterkingen in Midden-Groningen en hebben de problematiek van de versterking voorgelegd. De wethouder heeft op 24 maart een werkbezoek gebracht aan ons gebied, ”cluster ’t Veen” en ons medegedeeld dat er, als de coronamaatregelen het toelaten er informatieavonden worden gehouden in Siddeburen.

Hier zal dan ook antwoord worden gegeven op de door ons gestelde vragen aangaande de gaswinningsproblematiek. Deze vragenlijst is enige tijd geleden ingediend aan de wethouder samen met het “Zwartboek” van Sandra Becker- man van de SP. In het laatste onderhoud met de wethouder is ons beloofd dat medio september hierop wordt teruggekomen en er actie zal wordt ondernomen. 

Voortgang versterking eerste woonhuis op ’t Veen:
Op 24 februari is er een tijdelijke woonunit geplaatst ter voorbereiding op de versterking. Het betreft hier het woonhuis van de fam. de Vries aan de Eideweg 63. Nadat alle leidingen en overige voorzieningen waren aangelegd en het papierwerk was afgerond heeft de fam. de Vries op 29 maart intrek genomen in de woonunit. Deze riante woonunit is van alle gemak- ken voorzien en om er tijdelijk in te wonen is, aldus de familie geen straf, alhoewel er natuurlijk niks boven je eigen woonhuis gaat zeker als je er al meer dan 30 jaar in hebt gewoond.

Het bestaande huis heeft de kwalificatie gekregen van een huis met een verhoogd risico en wordt door het bedrijfsbureau bouwimpuls onder z.g. praktijkaanpak versterkt door in dit geval Bouwbedrijf Kooi (één van de 6 aangesloten aannemers bij het bedrijfsbureau b.i. te Wirdum). Tot op heden verloopt de versterking voorspoedig, zij het niet dat er soms problemen zijn 

met de levering van bepaalde materialen. Bij een rondgang door het huis bleek dat de aannemer, na werktijd alles schoon en opgeruimd achter had gelaten. Het woonhuis is van het type “krimp- je” een woning die bij ons in de omgeving veel voorkomt. Bij de versterking wordt niet bespaart op degelijkheid van het materiaal en het straalt degelijkheid uit.

De fam. de Vries is tot op heden tevreden met de gang van zaken zei het niet dat de oplevering een streef- datum heeft van 19 november 2021. Vooraf was een bouwtijd medegedeeld van ongeveer 4 maanden. Het heet zo te zijn dat veel voor je wordt geregeld, zoals de verhuizing, het aansluiten van de nodige infrastructuur, maar het vergt desondanks ook veel van de bewoners, zeker als je ook nog mee doet aan de z.g.n. koppelkansen.

Ook de verhuizing wordt keurig geregeld, maar het vergt alsnog de nodige energie. De kleuren van verfwerk mag jezelf bepalen zo ook de vloerbedekking, eventueel nieuwe keuken (oude past niet meer), vloer en wandtegels etc. Ook is het zaak om de te verkrijgen subsidies te benutten en het kader ervan te weten; wat mag je ermee en hoe en wanneer vraag je het aan. Gelukkig hoef je niet alles zelf uit te zoeken en kun je advies vragen bij je zaakwaarnemer. Let wel tijdens de versterking ben jij de opdrachtgever! 

Gewijzigd speelveld: 

Het speelveld waarin we ons bevinden vanaf 2012 bestond uit een privaat persoon ( de NAM) die de schades moest afhandelen van alle gedupeerden. Dat de afhandeling van schades en het versterken van panden niet vlekkeloos verliep mag wel duidelijk zijn. De staat (mede aandeelhouder van de NAM) vond ook dat het niet goed verliep en heeft na vele jaren gemeend het bestuursrechtelijk aan te pakken middels wetgeving. Ook dit traject verloopt alles behalve vlekkeloos en op dit mo- ment is het nog wachten op de bekrachtiging door de Eerste Ka- mer van de Tijdelijke Wet Groningen of wel de Gaswet genoemd (dit had voor 1 juli moeten plaatsvin- den).

Ook het vormen van een nieuw kabinet geeft vertraging in de zaak. Of het aanpakken van de gaswinningsproblematiek op de manier zoals die nu is voorgesteld de oplossing is zal de praktijk moe- ten uitwijzen. Vanaf het begin is door meerdere instanties geadviseerd voor een crisis aanpak te gaan, hier is helaas niet voor gekozen. Op dit moment liggen we nog ver achter bij de versterking en zal het tempo drastisch moeten wor- den verhoogd, zoals ons inmiddels is beloofd (we blijven terughoudend, de praktijk zal het uitwijzen).

Er zijn echter nog een paar duidelijke obstakels te overbrug- gen voor de snelheid van versterken te weten: het verkrijgen van veel en vakbekwaam personeel, de stagnerende levering van bouwmateriaal, de samenwerking van IMG (schade) en NCG (versterking) wat nog niet goed op gang komt, het duurzaam versterken van huizen, m.a.w. niet alleen daken en wan- den versterken, maar ook kijken naar de basis van het gebouw, nl. de fundatie (nieuw amendement wat positief is, maar helaas tijd vertragend werkt) en uiteraard het nog niet bekrachtigen van de gas- wet door de Eerste Kamer.

Zoals het nu is geregeld zijn er twee speelvelden die van de schadeafhandeling (IMG) en de versterking (NCG). Door vele deskundigen wordt geadviseerd van het IMG en de NCG één organisatie te maken, maar daar voelt het demissionair kabinet niets voor. Wel zijn hier- over afspraken gemaakt de z.g.n. convenience (samenwerkingsovereenkomst).

Het speelveld van de NCG is onder te verdelen in adressen die niet behoeven te worden versterkt en ruim 26.000 adressen die wel moeten worden versterkt (het definitieve aantal zal worden bepaald door het resultaat van de gemaakte bestuurlijke afspraken van november 2020). Men hoopt uiteraard dat het aan- tal te versterken woningen sterk zal reduceren. Ondanks de uit- spraak van Wiebes ”het geld klotst tegen de plinten op” zal worden getracht de kosten zoveel mogelijk te beperken. Enige signalen zijn die van de NAM directeur dhr. Attema. Volgens hem behoefden slechts 50 woonhuizen te worden versterkt (ik beschouw dit als stemmingmakerij).

De IMG die zich begint te roeren in het bewijs- vermoeden. Ook de regering heeft middels de bestuurlijke afspraken aangegeven dat het versterkingsniveau naar beneden kan worden bijgesteld, na het dichtdraaien van de gaskraan. Juist hierover zijn de meningen sterk verdeeld. Het mag duidelijk zijn dat, zoals veel des- kundigen beweren, de seismische activiteit na het dichtdraaien van de gaskraan nog (tientallen) jaren kan duren en de kans op een zwaardere aardbeving zoals die bij Huizinge, is zeker hierbij niet uit- gesloten.

Volgens bouwkundigen zijn inmiddels veel huizen verzwakt door de jarenlange invloed van de vele aardbevingen. Je zou eigenlijk een woonhuis voor en na de vele aardbevingen op een triltafel moeten zetten om te zien wat het effect op de constructie ervan is geweest! Helaas is dit een utopie, met andere woorden: er zullen inmiddels al vele woningen zijn verzwakt, niet direct zichtbaar maar b.v. haarscheurtjes in voeg- en metselwerk.

Er wordt momenteel geprobeerd het aantal te ver- sterken woonhuizen drastisch naar beneden te brengen door de versterkingsnorm aan te passen. In eerste instantie lijkt dit een nobel streven het versnelt de uitvoering van de versterkingsoperatie en kost minder geld, voor de bewoners geeft het uiteindelijk minder rompslomp met andere woorden twee winnaars?

Dat valt meestal achteraf te bezien. Wat kan er mis gaan? Het aantal aardbevingen stagneert niet direct na het dicht- draaien van de gaskraan en de sterkte ervan kan ook nog verergeren met alle gevolgen voor de veiligheid. De niet versterkte of min- der versterkte woonhuizen zullen ook na het dichtdraaien van de gaskraan worden blootgesteld aan extremere weersomstandigheden (voorspelling wat tot op heden schijnt uit te komen). Door b.v. hevige stormen kunnen in ons aardbevingsgebied meer schade ontstaan aan de woonhuizen door invloeden van de vele aardbevingen.

Daken waaien er gemakkelijker af, gevels die weg worden geblazen etc. Waar kun je dan de schade claimen??? Als de huizen- markt weer wat meer stabiliseert dan zal een aspirant koper eerder tot koop over gaan bij een ver- sterkt huis is mijn mening. Het hierboven geschreven verhaal is puur bedoeld om na te denken waar we heden met bezig zijn en misschien kan het invloed hebben op de nog te maken keuzes. 

Nog even het volgende: 

Uiteindelijk zullen er toch nog vele huizen worden versterkt om te voldoen aan de hieraan gestel- de normen. Het huis wordt opgeleverd en na een paar jaar wil je ver- bouwen, waar moet je dan rekening mee houden en wie controleert of het dan aan de norm vol- doet? Het versterken van wanden kan op diverse manieren, maar kost vaak ruimte waardoor ruimtes kleiner worden en niet meer alles in het interieur past.

Een innovatieve oplossing is hiervoor gevonden nl. versterken middels de QuakeShield methode. Wordt bij het afbreken van deze wanden dit gezien als chemisch afval, waar moet je naar toe en wat gaat het kosten? Als je extra wanden gaat plaatsen in een dergelijk huis moet je dit dan ook toepassen en wie controleert hierop? 

Het nu ontstane speelveld is verdeeld in drie stukken te weten: Speelveld 1: hier vallen alle ontstane schades onder en kunnen alle bewoners treffen in het aardbevingsgebied; afhandeling IMG; Speelveld 2: hier vallen alle nog te versterken woningen onder in het aardbevingsgebied het betreft hier ruim 26.000 adressen; afhandeling NCG; 

Speelveld 3: hier vallen alle adres- sen onder in het aardbevingsgebied die niet in het versterkingstraject voorkomen; afgehandeld via NCG en afgekocht middels subsidies/tegemoetkomingen. 

Doordat er inmiddels duidelijkheid is verstrekt aan alle bewoners valt speelveld 3 langzamerhand af en zullen er alleen nog problemen ontstaan bij de schadeafwikkeling en de versterking. Om toch bij problemen bij de schadeafhandeling of versterking hierbij in beroep te gaan is nauw contact met de daar- voor aangewezen instanties van groot belang en zeker bij de ver- sterking daar bij deze groep het aantal deelnemers gaat dalen! Er zullen in de loop van de versterkingsoperatie en de afhandeling van schades nog vele problemen komen, maar gelukkig ook nog oplossingen. Dit kan alleen als wij als burgers onze problemen kenbaar maken!! 

TIPS: 

Graag wil ik mensen, waarvan hun woning versterkt moet worden, aanraden goed overwogen beslissingen te nemen en te proberen bij de besprekingen een adviseur, familielid, buurman of kennis aan te laten schuiven en eventueel aantekeningen te maken van de gesprekken en afspraken. Uit ervaring blijkt, dat je dit of dat had willen vragen, maar dit hebt vergeten als gevolg van spanning of emotie, want het gaat per slot van rekening over je woning waar emotie een rol speelt.

Bovenstaande informatie heb ik verkregen uit ervaring bij andere projecten. Ons huis dient ook versterkt te worden en wij proberen hiervoor zo goed mogelijk op voorbereid te zijn. Ons huis zal worden versterkt vol- gens de NPR norm 2018. Zoals het nu lijkt kunnen we op ons eigen terrein een woonunit plaatsen of denken nog na om een stacaravan te kopen voor tijdelijke bewoning (kan versnellend werken bij de planning). Uiteraard hopen we en met u zo snel mogelijk af te komen van deze versterkingsellende. 

Belangrijke adressen: 

Sinds enkele weken is er een steunpunt geopend van het IMG en is elke donderdag te bezoeken voor vragen over schadeherstel, waardevermindering en straks de immateriële schade. 

U kunt hiervoor terecht in Siddeburen en wel in het MFC.
Adres: MFC Siddeburen, Oudeweg 70, op donderdag van 16.00-20.00 uur. Voor een afspraak kunt u bellen met het IMG, tel. 0800 4444111, ook zonder afspraak kunt u hier terecht. 

Voor meer informatie voor bewoners van Siddeburen en omstreken kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Vereniging Dorpsbelangen ’Siddeburen Vooruit’, e- mail: [email protected] siddeburen.nl, of schriftelijk naar Hoofdweg 38, 9628 CP Siddeburen. 

Latest Posts

Aanbevolen

't Bokkeblad Digitaal

Meld u aan voor 't Bokkeblad Digitaal en ontvang 't Bokkeblad elke week in uw mailbox.

Elke woensdag vanaf ± 10.30
1500+ abonnees