Een particulier initiatief voor een zonnepark (ook wel zonneweide of zonneakker genoemd) aan de Hoofdweg nabij de kerk van Slochteren heeft voor onrust gezorgd bij de direct omwonenden. Die vrezen voor hun uitzicht. Initiatiefnemer Ton Vennema zegt dat er enkel nog sprake is van een denkrichting en dat realisatie in samenspraak met omwonenden zal plaatsvinden.

”Het conceptplan betreft het realiseren van een kleinschalige zonneweide. Belangrijk daarbij is dat burgers eventueel zelf panelen kunnen plaatsen en/of huren. Daarnaast kan ook de opgeleverde elektriciteit via Engie worden afgenomen,” aldus Vennema. ”In tijden van energie-transitie past deze zonneweide in het beleid dat de nationale overheid heeft geformuleerd, en ben ik zelf overtuigd van het feit dat de maatschappij de energievoorziening op een duurzame manier in moet vullen.”

Hij geeft aan dat de grootte van de denkrichting van de zonneweide ca. 4,5 hectare bedraagt, waarbij specifieke aandacht zal worden gegeven aan de landschappelijke inpassing. ”Om burgers en omwonenden is een vroegtijdig stadium te informeren over het conceptplan, is daarom recent een inloopavond georganiseerd, waarin deze denkrichting is getoond. Concreet betekent dit dat realisatie in samenspraak met de omgeving plaats zal vinden.” De inloopavond vond twee weken geleden plaats.

Omwonenden konden zich laten informeren over de locatie, de inpassing in het landschap en de mogelijkheid tot het afnemen van elektriciteit. Vennema: ”Die avond is door circa veertig mensen bezocht. De reacties waren uiteenlopend van negatief, neutraal tot positief. Meerdere aanwezigen hebben hun waardering uitgesproken voor het feit dat de informatieverstrekking in dit stadium van de planvorming plaatsvindt, en dat het initiatief in het huidige tijdsgewricht past.”

Jan Folkers, die aan de Bredelaan woont, was ook op de inloopavond. ”Ik schrok me kapot toen ik de kaart onder ogen kreeg waarop de panelen staan ingetekend. Kijk ik nu nog uit over een prachtig stukje landbouwgrond, zou ik dadelijk vanuit alle ramen van het voorhuis uitzien op een zonneakker.” Folkers, die zegt namens de direct omwonenden te spreken, is ontevreden over de wijze waarop Ven­nema de betrokkenen heeft geïnformeerd. ”We moesten in ’t Bokkeblad lezen dat er een inloopavond plaats zou vinden.

Die stelde weinig voor; er waren meerdere overzichtskaarten opgehangen, en je kon vragen stellen aan de initiatiefnemer en een woordvoerder van energieleverancier Engie.” Hij heeft er weinig fiducie in dat er rekening wordt gehouden met de wensen van de omwonenden. ”Mij werd achteloos verteld dat er wel wat bomen geplant konden worden om het uitzicht te verbeteren.” Folkers denkt dat het huidige stuk landbouwgrond, door het hoekige formaat en een onhandig recht van overpad, ongeschikt is voor de verkoop, en dat Vennema er daarom een zonnepark heeft gepland. ”Door de aardbevingsproblematiek is de waarde van onze woningen al onder druk komen te staan.

Als er straks ook nog eens honderden zonnepanelen voor de deur staan, zijn onze huizen helemaal niet meer te verkopen.” Hij benadrukt dat de betrokken bewoners van de Bredelaan en Hoofdweg niet per definitie tegen een zonnepark zijn. ”Maar dit initiatief heeft bij de omwonenden geen draagvlak; er zijn in Slochteren en omgeving genoeg andere percelen te bedenken waar niet meerdere bewoners pal aan wonen.” Folkers verwacht dat er ook vanuit de kerk weerstand komt tegen het plan. ”Nu loopt de rouwstoet langs het serene landschap richting de begraafplaats.

Dat zou dan in de komende dertig jaar langs een high-tec zonneakker gaan.” Hij doet een oproep aan de politiek om bij een eventuele goedkeuring weloverwogen na te denken over de toekomst. ”Als je één zonneakker toelaat binnen de lintbebouwing, hoe gaat het dan bij een volgend initiatief?” De direct omwonenden organiseren op maandag 4 juni om 19.30 uur een eigen bijeenkomst in De Schakel. ”We zullen de bewoners tussen de Koren­molendreef en de Duurswoldhal hierover per brief informeren.”

Initiatiefnemer Vennema is op de hoogte van de ontstane ophef. ”Het is mij bekend dat er gesproken wordt over dit onderwerp in Slochteren. Dit zie ik zelf als een positieve ontwikkeling, omdat de inbreng van de omgeving noodzakelijk is, en het haaks staat op de werkwijze van andere ontwikkelaars, die zonder overleg een plan pogen te realiseren. De status van het initiatief is niet meer dan initieel.

Aan een nadere uitwerking zal binnenkort invulling worden gegeven, waarbij volop aandacht zal worden gegeven aan de landschappelijke inpassing en overige zienswijzen van de omwonenden.” Het college van B&W van Midden-Groningen weet van de plannen. ”Er is hier sprake van een particulier initiatief,” antwoordde wethouder Jaap Borg tijdens de afgelopen raadscommissie op vragen van D66-fractieleider Gerard Renkema. ”Maar de gemeente heeft voorlopig geen enkele toezegging gedaan. Dat heeft de initiatiefnemers op hun beurt er niet van weerhouden om toch een inloopavond te houden.”

In Midden-Groningen zijn er tot nu toe al zes initiatieven voor de aanleg van zonneparken. ”Nadat voor deze initiatieven een verklaring van geen bezwaar was afgegeven, hebben we voorlopig op de rem getrapt,” zei Borg. ”Wij willen niet dat Midden-Groningen bekend raakt als de glazen stad van Groningen.” Hij gaf aan inmiddels zijn ’visie Zonneparken Midden-Groningen’ te hebben voorgelegd aan de provincie Groningen. Vooruitlopen op voorkeurslocaties deed hij niet.